Peter Vasko hälsar dig välkommen till sina hemsidor. Uppdaterad 22 november 1996.

Läkare som engagerar sig fackligt, sjukvårdsorganisatoriskt och med informationshantering och kommunikation.
Det glädjer mig att Du hittat hit. Hör av Dig!
Facklig närvaro är en artikel från TFYL - Tidskrift För Yngre Läkare nr 4 /95

[ Tillbaka till första sidan ]


Facklig närvaro

 

Om underläkare har för dåliga villkor och underläkarna vill ändra på det, så kan de det.

Men för att kunna påverka den verklighet vi lever i måste vi visa oss. För att kunna påverka måste vi ta oss in på arenan. Visa att underläkare är några att räkna med. Några som syns och märks och är viktiga. Så klart. Medarbetare med fast tjänst (!) som utför ett ansvarsfullt arbete och vars fackliga krav har stöd i Svensk författningssamling. En del av de missförhållanden som finns för underläkare kan tas bort genom hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter. Under förutsättning att de dokumenteras och rapporteras.

Lojalitet

Varför följer då inte arbetsgivaren de förordningar och föreskrifter som finns? Pedagogiska brister från utfärdande myndigheter? Nej, det är nog snarast så att vi själva inte tillräckligt tydligt har visat oss för den lokale arbetsgivaren. Och vi fortsätter att utföra vårt arbete åt arbetsgivaren som tidigare. Med sedvanlig ambition och strävan att göra ett värdigt arbete. Med den envisa lojalitet som liknar den som lantarbetaren visar sin bonde. En lojalitet för arbetet, de mjölkstinna juvrena och mognade säden. En lojalitet som Gunnar Sträng kämpade mot då han försökte avskaffa statarsystemet. Men fortsätter vi så kommer våra villkor att utarmas än mer och våra arbetsförhållanden än mindre att kunna påverkas.

Delaktighet

Dags att bli besvärliga och gnälliga? Fackliga kravmaskiner? Nej, det handlar om helt adekvat delaktighet i sin egen arbetssituation. Helt vanliga villkor för arbetstagare som finns reglerade. Det handlar om att en stor arbetstagargrupp inom sjukvården skall delta och i det kvalitetsutvecklingsarbete som kontinuerligt måste pågå. Det handlar om en grupp medarbetare som inte skall vänta i 7 år på att få bli fullvärdiga medlemmar i det team som de redan arbetar i. Genom en tydlig facklig närvaro kanske vi kan bidra till att vi som resurser bättre kan bidra till sjukvårdens fortsatta utveckling.

 

Facklig närvaro under AT

I annonsen där allmäntjänsgöring för att få legitimation annonseras bör facklig representant anges. Vid AT-tillsättningen bör det finnas en observatör med. Sen kan Sylf delta vid introduktionsveckan/dagen. Det kanske är så att Sylfs lokalavdelning bjuder in de nya AT-läkarna till ett styrelsemöte. Den "gamla" AT-gruppen bjuder kanske in de nya för att knyta kontakter och förmedla information. Den fackliga närvaron dokumenterar sedan för varje basenhet om namngiven handledare är utsedd och även om tid är avsatt för handledning. Detta kan enkelt registreras på en blankett 1-2 gånger per år (man ringer till AT-läkare, eller vid en träff och ber dem berätta). Om man vill kan man även ange chöl och den som är ansvarig för AT-handledningen på enheten. Vill man ge återkoppling så distribuerar man sammanställningen till ansvariga. Eller så har man ett möte med AT-läkarna, studierektorerna och chölar för att utvärdera verksamheten.

Handledning

Så självklar, så utvecklande och så nödvändig. Så tydligt reglerad. För AT i SFS 1992:64 § 2 "Allmäntjänsgöring skall fullgöras på läkartjänst för allmäntjänstgöring under handledning" och i SOFS 1992:18 "AT skall fullgöras på läkartjänst för AT under personlig handledning av specialistkompetenta läkare ...". Lika tydligt för ST i samma "behörighetsförordningen" SFS 1992:64 § 3 "Specialistkompetens skall förvärvas genom tjänstgöring som läkare under handledning ...". Tydligare kan det väl inte sägas? Jo, i Socialstyrelsen föreskrifter och råd SOSFS 1992:4 sid 5 står det: "ST-läkaren har således rätt till handledning under sin specialiseringstjänstgöring. Ansvaret för erforderlig handledning är en del av det allmänna arbetsgivaransvaret och ledningsansvaret för ansvarig chef vid enheten - chefsöverläkaren." Och ändå så fungerar det inte optimalt. Återstår att dokumentera och rapportera. Har man väl gjort det en gång så kanske den fackliga närvaron är etablerad och därmed utövar sitt inflytande även fortsättningsvis. Bevaka att det bedrivs utbildning av handledare. SOFS 1992:4 igen: "handledaren skall ha ... den pedagogiska färdighet som krävs för att vara en bra handledare".

Facklig närvaro under ST

ST är ett vanligt jobb för legitimerade läkare innan de blivit specialister. Det är den "normala" anställningsformen och inte någon exklusiv tjänst som är ouppnåbar för flertalet. Eller? Det kanske är så fortfarande att det är en minoritet av legitimerade underläkare i Sverige som har en fast tjänst. Vet arbetsgivaren om vad det har för konsekvenser? Vet de att deras medarbetare inte känner sig delaktiga fullt ut i verksamheten? Vet de att den kapacitet och vilja som finns bland underläkarna inte fullt ut kommer till sin rätt? Här måste vi ännu tydligare och aktivare påpeka att det inte bara får konsekvenser för underläkarna själva när de arbetar under otrygga förhållanden. Även arbetsgivaren förlorar på att underläkarna inte deltar i den administrativa och medicinska utvecklingen. För att göra det på ett konstruktivt sätt, med liknande villkor som för den övriga arbetsmarknaden, krävs nämligen i botten en säker anställning. Underläkare som är "gäster" på avdelningar och kliniker kan lika lite som säsongsarbetare driva en långsiktig utveckling. Lika lite kan man påbörja den ledarskapsutveckling, som krävs alltmer, ifall man hoppar runt på korta förordnanden. Ledarskapsutveckling bör tidigt vara en naturlig del av läkarens kompetensutvecklling. Vill arbetsgivaren att vi i framtiden skall ha kompetenta administratörer får man börja i tid. Den fasta anställningen är basen för framtida ökat ansvar. Hur många underläkare i din lokalavdelning har fast tjänst?

Facklig närvaro - för vem?

Facklig närvaro är ett förhållningssätt till arbetsgivaren. Men även gentemot medlemmar och andra kolleger. Att visa att man finns, har vanliga behov och även rättigheter. Det är att ta reda på hur medlemmarna har det, rent faktamässigt, men också vilka frågor de vill att facket skall arbeta med. Fackliga närvaro är att påvisa konkret och med siffror på papper hur underläkarna har det. Sen driva frågan. Arbetsgivarna är ofta okunniga om underläkarnas arbetssituation och även om deras anställningsförhållanden. Bara att visa att man har ögonen på verksamheten kan leda till förändring. Facklig närvaro kan givetvis även vidgas till andra grupper. Massmedia är en mycket stark part då det gäller att påverka det offentliga beslutsfattandet. Även här har den lokala fackliga närvaron en betydelsefull roll.


[Tillbaka till första sidan | Längst upp på sidan ]
Uppdaterad tor 29 maj 2003

Adobe Go Live Teckning Peter Made on a Mac
© Copyright 1995-2006 | Vasko media & medicin | http://www.vasko.se | Kontakt
ÿÿ