Snabbtest av BNP - brain natriuretic peptide för att diagnostisera hjärtsvikt som orsak till andfåddhet

Uppdaterad: ons 21 maj 2003

Projektplan som pdf-fil


Titel
Snabbtest av BNP - brain natriuretic peptide för att diagnostisera hjärtsvikt som orsak till andfåddhet

Projektarbete: Grundläggande forskningsmetodik, FoU-centrum, Landstinget Kronoberg
Handledare: Ivar Vaara, Kemiavdelning Centrallasarettet Växjö

Introduktion
Hjärtsvikt är idag den fjärde vanligaste orsaken till sjukhusvård. Prevalens och incidens ökar vid stigande ålder och över 65 års ålder är hjärtsvikt den vanligaste diagnosen för slutenvård.Numera finns det väldokumenterad terapi att erbjuda med effekt både på sjuklighet, död och livskvalitet. Terapi erbjuds allt tidigare i sjukdomsförloppet. Svårigheter finns dock att ställa rätt diagnos hos patienter med lindriga och/eller svårvärderade symptom. En markör för att hitta patienter med hjärtsvikt är BNP - brain natriuretic peptide. Det provet finns nu tillgängligt även som en 15 minuters snabbmetod.
BNP kan även användas för att utesluta hjärtsvikt, hitta asymptomatisk hjärtsvikt och följa hjärtsviktsbehandling. BNP är även en prognostisk markör.
Syftet med studien är att visa om analysen av peptiden BNP är förhöjd hos fler patienter än de där den kliniska diagnosen hjärtsvikt anses som klar. Dessutom att jämföra ett snabbtest, som genom enkel hantering kan ge svar på ca 15 minuter, med gällande referensmetod.

Litteraturgenomgång
Vid sökning på Medline finns en stor mängd artiklar under sökord som brain natriuretic peptide, dyspnoea, heart failure

Avgränsning av problemområde
Patienter som söker för besvär i från hjärt- och lungsystemet är en stor grupp där utredning och terapi varierar beroende på orsak till symptomen. Ett snabbt prov på vårdcentral/jourläkarcentral eller sjukhusens akutmottagning skulle identifiera patienter som kan bli föremål för utvidgad utredning och/eller behandling.

Metoder
Laboratorieprover tas vid ett patienbesök: Blod- lever- njur- och elektrolytstatus, BNP Shionora, BNP Triage (snabbmetod med BNP, Troponin I,)
Sedvanliga undersökningar: t ex EKG, ekokardiografi och röntgen av hjärta och lungor.

Population
Misstänkt debuterande hjärtsvikt.100 patienter >65 år utan fastställd hjärsviktsdiagnos. Kliniska symtom: dyspné, takykardi, ödem. Dyspne obligat. Föreligger minsta lilla indikation på eventuell härtsvikt kan patienten ingå i studien.

Patientinformation
Muntlig och skriftlig (se bilaga)

Tidsplan
maj - okt 2000: Datainsamling är avslutad.37 patienter inkluderade.
2-6 april 2001: Databearbetning och skrivande av rapport.
16 maj 2001: Inlämning av projekt.
30-31 maj 2001 Redovisning på projektseminarium

Notes
Department of Internal Medicine, Cardiology, Central Hospital, Vaxjo, Sweden

URL
http://www.vasko.se/research/

Referenser
1. Davis, M., et al., Plasma brain natriuretic peptide in assessment of acute dyspnoea [see comments]. Lancet, 1994. 343(8895): p. 440-4.
2. Cowie, M., et al., Value of natriuretic peptides in assessment of patients with possible new heart failure in primary care [see comments]. Lancet, 1997. 350(9088): p. 1349-53.
3. McDonagh, T., et al., Biochemical detection of left-ventricular systolic dysfunction [see comments]. Lancet, 1998. 351(9095): p. 9-13.
4. Tsutamoto, T., et al., Plasma brain natriuretic peptide level as a biochemical marker of morbidity and mortality in patients with asymptomatic or minimally symptomatic left ventricular dysfunction. Comparison with plasma angiotensin II and endothelin-1. Eur Heart J, 1999. 20(24): p. 1799-807.
5. Valli, N., A. Gobinet, and L. Bordenave, Review of 10 years of the clinical use of brain natriuretic peptide in cardiology. J Lab Clin Med, 1999. 134(5): p. 437-44.
6. Bettencourt, P., et al., Evaluation of brain natriuretic peptide in the diagnosis of heart failure. Cardiology, 2000. 93(1-2): p. 19-25.
7. Landray, M., R. Lehman, and I. Arnold, Measuring brain natriuretic peptide in suspected left ventricular systolic dysfunction in general practice: cross-sectional study. BMJ, 2000. 320(7240): p. 985-6.
8. Suzuki, T., et al., Screening for cardiac dysfunction in asymptomatic patients by measuring B-type natriuretic peptide levels. Jpn Heart J, 2000. 41(2): p. 205-14.
9. Troughton, R., et al., Treatment of heart failure guided by plasma aminoterminal brain natriuretic peptide (N-BNP) concentrations [see comments]. Lancet, 2000. 355(9210): p. 1126-30.

Medscape Cardiology

Adobe Go Live Teckning Peter Made on a Mac
© Copyright 1995-2006 | Vasko media & medicin | http://www.vasko.se | Kontakt